Barnomsorgsguiden

Ansvar & Ledning

Kommunen har allt ansvar

För all barnomsorg gäller att de politiska nämnderna, i regel barn- och utbildningsnämnden, kan delegera sin beslutanderätt till anställda i kommunen, till exempel förskolechefer och rektorer. När det gäller fristående förskolor har kommunen delegerat till det föräldrakooperativ eller företag som står för driften.

Även om något skulle gå galet har den kommunala nämnden fortfarande det fulla ansvaret för verksamheten. Om nämnden är missnöjd med ett beslut som en rektor eller förskolechef fattar kan nämnden inte ändra beslutet, utan endast ta tillbaka delegationen.

Delegation betyder att man frivilligt låter någon annan bestämma fast man fortfarande har det yttersta ansvaret.

Förskolechefens befattning regleras i förskolelagen

Det ska vara tydligt för eleverna, barnen och deras föräldrar samt för personalen vem som har ledningsansvaret. Den som har ledningsansvaret för förskolan benämnas förskolechef

De allra flesta fritidshem hör ihop med en grundskola och ledningsansvaret vilar då på rektorn.

På motsvarande sätt har förskolechefen ledningsansvaret om fritidshemmet hör ihop med en förskola.