Barnomsorgsguiden

Lagar & Regler

   Alla har rätt till barnomsorg, men lagtexten är luddig

Barnomsorgen omfattas sedan 1998 av skollagen, som innebär att alla kommuner är skyldiga att erbjuda föräldrar barnomsorg i form av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg från det att barnet har fyllt ett år till dagen innan det fyller 13 år. Detta har inneburit att kommuner har "tvingats" bygga ut sin barnomsorg även om de inte haft tillräckligt med vare sig pengar eller personal.

Sedan den 1 juli 2011 tillämpas en ny förskolelag som ger alla treåringar rätt till plats i förskola.
Läs mer här!

 

Före 1998 var det socialtjänstlagen som tog upp föräldrars och barns rätt till barnomsorg. Den 1 januari 1995 infördes nya avsnitt i socialtjänstlagen, vilka preciserade kommunernas ansvar för barnomsorgen. Lagen omfattade både förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, och därför kallades den ibland för barnomsorgslagen.     

Alla sexåringar har sedan 1974 haft en lagstadgad rätt till 525 timmars avgiftsfri förskola året innan de börjar skolan. Den 1 januari 1998 ersattes den allmänna förskolan för sexåringar med den nya frivilliga skolformen – förskoleklass.  

Den 1 juli 2001 fick även barn till arbetslösa lagstadgad rätt till en plats i förskolan, minst tre timmar om dagen (eller 15 timmar per vecka). Från den 1 januari 2002 har också barn till föräldrar som är föräldralediga med ett yngre syskon rätt till barnomsorg. 

1985 fattade riksdagen ett principbeslut – förskola för alla barn – som innebar en rätt för barn att från och med ett och ett halvt års ålder fram till skolstarten delta i en organiserad förskoleverksamhet. Förskolan skulle vara fullt utbyggd 1991 (skolbarnomsorgen omfattades dock inte av beslutet).

Anledningen till att socialtjänstlagen utvecklades i denna riktning var att den statliga regleringen minskade. Statsbidraget är sedan 1993 inte längre öronmärkt för barnomsorg utan ingår sedan dess i det generella bidraget till kommunerna. Ofta har det i realiteten inneburit en minskning av pengarna från staten till kommunernas barnomsorg. Riksdagen såg behov av en ökad lagreglering för att kommuner som inte frivilligt tillhandahöll barnomsorg verkligen skulle göra det.

Det är regering och riksdag som fastställt de övergripande målen för barnomsorgen. Skolverket har på uppdrag av regeringen utarbetat s.k. allmänna råd, som fungerar som vägledning för själva verksamheten som kommunerna har ansvar för.

Barnomsorgen omfattas av skollagen som kom 1998. Innan dess ingick barnomsorgsfrågorna som den del av socialtjänstlagen som funnits sedan 1982. Socialtjänstlagen ersatte då barnomsorgslagen från 1977 som i sin tur ersatte förskolelagen från 1975, förskolans första egna lag.

            

Omfattas alla barn av skollagen?

Ja, nästan. Barnet behöver inte vara svensk medborgare för att ha rätt till en barnomsorgsplats.

Om barnet är "bosatt och stadigvarande vistas här", omfattas det av lagen.

I lagen talas om rätten till barnomsorg för barn från ett till och med tolv år.

Omfattningen och beskrivningen av vad föräldrar har rätt till är luddigt formulerad.  

När det gäller hur mycket barnomsorg man har rätt till talas om en "omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov". 

   

 Vad betyder "eget behov"?

Eget behov innebär i praktiken att barnet inte bedöms kunna utvecklas positivt utan tillgång till sådana erfarenheter det kan få i grupp, dvs barnomsorg. Detta behov kan enligt lagen uppkomma om föräldrarna är arbetslösa, invandrare, familjen bor i glesbygd, eller om barnet saknar lekkamrater. Begreppet är inte detsamma som "särskilt stöd", som innebär att barnet är handikappat. 

Viktigt!

Kommunen har inte ansvar för barn som inte är bosatta i Sverige. Dit räknas barn som "vistas i Sverige i avvaktan på beslut i ett ärende om uppehållstillstånd eller under liknande omständigheter". Ett barn utan uppehållstillstånd i Sverige har alltså inte rätt till en barnomsorgsplats, men flyktingbarn som fått asyl/uppehållstillstånd i Sverige omfattas av denna lag och har samma rättigheter som svenska barn.  

Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!