Barnomsorgsguiden

Finansieringen

  Får barnomsorg kosta hur mycket som helst?

Eftersom lagen säger att Sveriges kommuner måste erbjuda barnomsorg bekostas det mesta med skattemedel.

Regeringen delar ut bidrag till kommunerna, som ombesörjer och finansierar huvuddelen av så gott som all barnomsorg, även kooperativ och andra så kallade alternativa eller "enskilda" barnomsorgsformer.


Principen är att om kommunen ger bidrag till en alternativ barnomsorg får inte föräldraavgiften för den barnomsorgen vara högre än motsvarande barnomsorg i kommunal regi.
 

Barnomsorgspeng innebär att kommunen betalar för den barnomsorg som föräldrarna väljer. En slant "följer barnet", oavsett vilken barnomsorgsform som gäller.    

Det belopp som kommunen "subventionerar" den"alternativa" förskolan med ska vara lika stort per barn som de det själva spenderar på de barn som finns inom den kommunala barnomsorgen.

Även kommunalskatten används till att finansiera barnomsorgen i kommunen. Huvuddelen av barnomsorgen bekostas alltså i huvudsak med statliga och kommunala skattemedel.

En tydlig tendens, enligt Utbildningsdepartementet, har varit att avgifterna kommunerna tar ut av föräldrarna allt oftare används som ett medel att styra efterfrågan. 1990 betalade föräldrarna ungefär 10 procent av bruttokostnaderna. 1998 hade föräldrarnas andel ökat till knappt 17 procent.

Får fristående förskolor barnomsorg kosta hur mycket som helst?

Ja, om den inte får bidrag från stat och kommun. Det finns exempel på barnomsorg som kostar 5000 kronor i månaden per barn. Men när kommunen ger pengar till fristående barnomsorg ställer de kravet på huvudmannen att de avgifter som tas ut av föräldrarna inte får bli oskäligt höga.

Hur mycket pengar som delas ut från kommunen till enskilda alternativ är en fråga om hur mycket kommunen självt spenderar på den barnomsorg den driver. Principen är att de som står bakom alternativ ska få ungefär samma belopp. Bidraget per barn får inte "avvika oskäligt" från kommunens egen barnomsorgskostnad i jämförbar verksamhet.

Är barnomsorg samhällsekonomiskt lönsam?

Ja, definitivt. Under 1980-talet utfördes flera studier som visade att barnomsorgen var samhällsekonomiskt lönsam. En god och väl fungerande barnomsorg av hög kvalitet är en förutsättning för att föräldrar ska kunna förvärvsarbeta och på så vis bidra till produktionen, vilket är viktigt för tillväxten som tryggar den framtida finansieringen av välfärden.

Rapporter från Finansdepartementet konstaterar att offentligt tillhandahållen barnomsorg ökar drivkrafterna för föräldrar i familjer med små barn att arbeta. Föräldrar betalar således både skatt och avgifter. Enligt rapporten är en hög subventionering av barnomsorgen både samhällsekonomsikt lönsam och har en god fördelningseffekt. Dock är det fortfarande så att barn till medel- och höginkomsttagare nyttjar barnomsorgen i högre utsträckning än barn till föräldrar som är låginkomsttagare. Tanken med att införa maxtaxa är att fler föräldrar ska ha råd att nyttja offentligt tillhandahållen barnomsorg.