Barnomsorgsguiden

Lagar & Regler - om ett barn skadas

  Vardagsjuridik för föräldrar

Vem bär ansvaret om det händer en olycka och ett barn skadas?

Alla vet att förskolebarn har mycket "spring i benen" och gärna vill röra på sig, både ute och inne.
Olyckor kan lätt inträffa både i lekparken och inomhus hos dagbarnvådaren eller på förskolan. Kommunerna har inte någon skyldighet att teckna olycksfallsförsäkringar, men alla kommuner gör det ändå. De ser försäkringen som en sorts ansvarsförsäkring om en olycka inträffar och barnets föräldrar ställer krav på kommunen. Försäkringen gäller för alla barn som är inskrivna i den kommunala barnomsorgen och för den tid de vistas där.
     

Hur vanligt det är att barn skadas under barnomsorgstid finns det ingen statistik på, men det handlar om ungefär 1500 - 2000 förskolebarn som årligen behöver söka läkarvård pga olyckor på förskolor eller hos dagbarnvådare. Vanligast är kläm- och fallolyckor.

Vem bär ansvaret?

Om en olycka inträffar är det arbetsgivaren som bär ansvaret, inte personalen. Den enskilde förskolläraren, barnskötaren eller dagbarnvådaren kan endast dömas om han eller hon har skadat barnet medvetet. Det kallas på juridiksvenska att det förekommit uppsåt.

Det finns till exempel föreskrifter om lekplatser, fönserspärrar, brunnslock, barnarbete mm. som Boverket, Konsumentverket, Arbetsskydssverket, Socialstyrelsen och andra myndigheter utfärdat. Dessa föreskrifter är i första hand tänkta att vara förebyggande och har vanligtvis inte några straff knutna till sig även om ett vitesföreläggande (dvs böter) i teorin är möjlig.

I Boverkets byggregler finns särskilda anvisningar om vad man ska tänka pånär man bygger, eller bygger om, en lokal som exempelvis ska användas som förskola.

Det är Arbetsmiljöverket som har ansvar för tillsynen av förskolorna. De ser förskolorna som arbetsplatser för vuxna, inte som "arbetsplatser" för barnen. Skolverket är den myndighet som har motsvarande ansvar för barnens miljö, men någon inspektion sker inte på samma sätt som den Yrkesinspektionen genomför.