Barnomsorgsguiden

Lagar & Regler - sekretessen

   Vad innebär sekretessen för föräldrar och barnomsorgspersonal?

Barnomsorgspersonal har tystnadsplikt om vad de känner till om barnet och familjeförhållanden. Tanken är att skydda barnet så att det inte kan lida men av information som sprids.

Sekretessen gäller i 70 år, och även för barnomsorgspersonal som har bytt jobb.

Principen är att föräldrar ska kunna tala med barnomsorgspersonal utan att informationen förs vidare.

Barnomsorgspersonalen får självfallet tala med varandra om ett problem eller ett ställningstagande om det är till gagn för barnet. Däremot får inte personalen tala med annan kommunal personal som är anställda av andra nämnder i kommunen.    

I sekretesslagen talas om "skydd för enskildeas personliga förhållanden". Lagen gäller för myndigheternas verksamhet, vilket kommunal barnomsorg räknas som.

Däremot omfattas inte föräldrakooperativ, personalkooperativ och andra "privata" förskolor och fritidshem av sekretesslagen.

En bestämmelse i skollagen innebär dock att även personal anställd i privat barnomsorg måste hålla tyst om vad de känner till om ett barns privatliv. I paragraf 18 i skolagen står det " Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden. "

Hittills har det inte inträffat att någon dömts, men om någon bryter mot sekretesslagen riskerar han eller hon böter eller fängelse i maximalt ett år.