Barnomsorgsguiden

Montessori

barn i flytväst  

Från förskola till högstadium

Ungefär 400 förskolor i Sverige praktiserar idag montessoripedagogik. Även om Maria Montessori ansåg att barn ska vara hemma tills de är tre år, har ett hundratal av förskolorna småbarnsavdelningar för barn från arton månader till tre år. Anledningen är att de flesta föräldrar inte har möjlighet att vara föräldralediga längre än ett och ett halvt år.

Dessutom finns ungefär 200 montessoriskolor med grundskolans lågstadium. Drygt hälften av dem har även mellanstadium, ett fåtal erbjuder även högstadium.
Så funkar pedagogiken!

Några dagbarnvårdare finns inte inom montessoripedagogiken, och förskolorna ligger framför allt städer i Syd- och Mellansverige. Endast några enstaka montessoriförskolor finns i Norrland.
Svenska Montessoriförbundet organiserar den här typen av barnomsorg runt om i landet.

En gång i tiden var det stor skillnad mellan en montessoriförskola och en förskola inom den kommunala barnomsorgen. Idag är situationen annorlunda. Historik. Det är inte ovanligt att förskolor i kommunal regi praktiserar montessoripedagogiken i sin verksamhet, och det kan alltså vara lika stor skillnad mellan två kommunala förskolor som mellan en montessoriförskola och ett kommunalt. 

Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!

Vad tycker Barnomsorgsguiden?

En redogörelse för vad som ligger till grund för montessoripedagogiken kan lätt bli en beskrivning av behov som de flesta föräldrar själva förstår att barn har. Representanter för montessoripedagogiken framhåller att deras pedagogik bygger på barnens egen utveckling och att barnen får arbeta i sin egen takt.

Det är säkert så, men det är en medveten hållning som också finns inom andra inriktningar. Inom montessoripedagogiken är det en genomtänkt filosofi som genomsyrar hela verksamheten. På andra håll inom barnomsorgen kan sådana tankar också finnas, men utan att de präglar verksamheten till hundra procent.

Vid besök i en montessoriförskola träffar vi medvetna vuxna som vill barnen väl, vuxna som har tid och möjlighet att engagera sig med barnen.

Det engagemanget finns även i barnomsorg som praktiserar annan pedagogik.

 

Vad säger kritikerna?

Det finns kritiska röster som anser att en montessoriförskola inte är bra för barn. Kritiken handlar bland annat om pedagogikens inställning till fantasin. Sagor med för mycket inslag av fantasi anser montessoripedagogiken inte att små barn förstår.

Pedagogerna menar att sagor som förvränger verkligheten inte är bra för små barn, eftersom de har fullt upp med att förstå det verkliga livet omkring dem. Om de ofta drömmer sig bort i fantasivärldar riskerar de att få en skev bild av tillvaron.

Som Barnomsorgsguiden ser det är kritiken orättvis, eftersom montessoripedagogiken skiljer på begreppen fantasi och föreställningsförmåga. Fantasi kan enligt montessoripedagogiken jämföras med verklighetsflykt vilket är negativt. Föreställningsförmåga är däremot positivt för barnets utveckling. Det handlar om att utveckla sin förmåga att föreställa sig hur en sak som ska byggas ser ut i färdigt skick, eller hur en idé kan förverkligas. Att blanda ihop dessa begrepp kan lätt innebära att man inte förstår montessoripedagogikens synsätt som just poängterar värdet av en god och utvecklande föreställningsförmåga.

 

Kritiska röster