Barnomsorgsguiden

Pedagogiska inriktningar

Därför finns det olika pedagogiska inriktningar

 

Anledningen till att det existerar flera pedagogiska inriktningar är att det finns olika teorier om och synsätt på barns utveckling. Alla pedagogiska inriktningar strävar mot samma mål – att barnen ska vara trygga, självständiga och harmoniska människor. Barnens naturliga nyfikenhet och vilja att förstå ska uppmuntras. Det är vägarna dit som är olika.

Ingen inriktning är mer "rätt" än någon annan, utan det handlar istället om vad man betonar och vilka synsätt de pedagogiska förespråkarna har på människor i allmänhet och barn i synnerhet.

 

Barnomsorgsguiden är en vägvisare till föräldrar som undrar vad som kännetecknar de olika pedagogiska inriktningarna. Avsikten är att belysa skillnader, likheter och tonvikter, inte att göra en jämförande gradering.

Alla föräldrar ställer självfallet frågan – vad är bäst för mitt barn?

Det är en fråga som föräldrarna själva är bäst kan svara på, vilka bedömningar och uppfattningar andra personer än må ha. Barnomsorgguiden hjälper dig som förälder att få en överblick, för att bättre kunna göra ett medvetet val.

Waldorf- och montessoriförskolorna har det gemensamt att personalen är mycket engagerad och angelägen om barnen. Någonting de för övrigt har gemensamt med många av sina kollegor inom den "vanliga" kommunala barnomsorgen.
Synen på fantasin är som Barnomsorgsguiden ser det den stora skillnaden mellan Waldorf och Montessori. I waldorfförskolan får fantasin stort utrymme, medan Montessori främst anser att barnen ska klara av sin vardag och att de i tidig ålder inte har behov av exempelvis tvivelaktiga, fantasifulla sagor som man menar kan förvirra barnets verklighetsuppfattning. En annan betydelsefull skillnad är att barngrupperna i regel är större i den ”vanliga” kommunala barnomsorgen än i waldorf- och montessoriförskolor.

Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!

Kommunala förskolor och familjedaghem  – lika men ändå olika

Av alla barn i Sverige, som finns i barnomsorgen, går åtta av tio i "vanliga" kommunala förskolor eller hos dagbarnvårdare. Verksamheterna varierar oerhört mycket beroende på var i landet man bor. Även kommunala förskolor inom en och samma stad kan ha olika karaktär och inriktning.

Många förskolor har en tydlig profil. De fördjupar sin verksamhet inom vissa områden. Musik, utevistelse och miljövård är några exempel. Kristna samfund driver själva flera förskolor. I den verksamheten finns livsfrågor med som en naturlig del av verksamheten.

Grundidéen är att lägga tonvikten på en viss verksamhet, utan att för den skull praktisera en särskild pedagogik.

Även dagbarnvårdare kan ha en profilerad verksamhet. Det finns exempel där ett antal dagbarnvårdare gått samman för att arbeta på ett naturinriktat sätt. De talar om skogen som "världens bästa lekplats".

Oavsett vilken profilering förskolan väljer måste det följa den läroplan för förskolan som regeringen bestämt.

Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!