Barnomsorgsguiden

"Vanlig" kommunal barnomsorg - Friedrich Fröbel

 

          

Den fria lekens upphovsman

Om man förenklar historiebeskrivningen en smula är det en person, Friedrich Fröbel, som har särskilt stor betydelse. På 1800-talet utvecklade han pedagogiska idéer som i stort praktiseras än idag. Han sade att "leken är det kommande livets hjärteblad, ty i leken visa sig människans djupaste anlag, hennes innersta väsen."

När så kallade barnträdgårdar började inrättas i Sverige var Fröbels pedagogiska skola utgångspunkten.

Man skulle forma "en människoförädlande verksamhet, med lek och självverksamhet", lär han ha sagt, enligt pedagogiklitteraturen. Den ”fria leken” och den ”samling” Fröbel var upphovsman till (och mycket annat som ingick i verksamheten i barnträdgårdarna) är fortfarande dagliga inslag i förskolor över hela Sverige.

Pedagogerna talar om det fröbelska arbetssättet, som innebär att leken är det centrala i verksamheten.

                  

Grundidén i dagens "vanliga" kommunala barnomsorg (som alltså kan härledas till Fröbel) kan sammanfattas i nyckelorden: demokrati, solidaritet, jämlikhet, trygghet, ansvar och en allsidig personlighetsutveckling.

Det är vanligt att dagbarnvårdare och förskolor praktiserar ett temainriktat arbetssätt. Långt tillbaka i tiden kallades begreppet arbetsmedelpunkt. På 1930-talet började det istället att kallas intressecentrum.

I vår tid säger vi tema, vilket innebär att verksamheten fokuseras på ett ämnesområde under en viss period. Några exempel är bondgården, vattnet och skogen. Det finns även mer ovanliga teman: en förskola valde exempelvis att under en termin ha temat matematik.

Vad är då den moderna förskolans målsättning?

Efter att ha läst många dokument, skrifter och böcker anser Barnomsorgsguiden att det mesta som skrivits är en publicering av självklarheter. För föräldrar på 2010-talet, som tänker fritt och är måna om sina barn, finns inte många böcker eller andra dokument om barnomsorg som fungerar som vägvisare.

Förskolans läroplan och skollagen är den formella grund som all barnomsorg vilar på. Värderingar, mål och riktlinjer formuleras på ett allmänt välvilligt sätt som säkert fyller en funktion för pedagoger och för dem som ska se till att lagar och riktlinjer efterlevs. Men de övergripande uppfattningarna om barnomsorgens mål och mening har begränsad betydelse för föräldrar som undrar vilken barnomsorg de ska välja. 

Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!