Barnomsorgsguiden

Skolbarnomsorg - Vad har man rätt till?

 
Vad säger lagen om skolbarnomsorg? 

När barnet har börjat skolan vid sex eller sju år går det, som begreppet antyder, från förskoleverksamhet till det som kallas skolbarnomsorg. Det är meningsfulla fritidsaktiviteter för barnen den del av dagen då det inte har skolundervisning. Ofta är det frågan om en förskoleliknande miljö (fritidshem) i den skola där barnet går.

För att ett barn ska ha rätt till skolbarnomsorg krävs att båda föräldrarna arbetar eller studerar. Barn till arbetslösa föräldrar har inte rätt till skolbarnomsorg om inte barnet har ett "eget behov på grund av familjens situation i övrigt".

Vad det innebär är upp till varje enskild kommun att bestämma

Integrerad skolbarnomsorg innebär att den är starkt kopplad till skolan. Skolbarnomsorg kan också innebära att barnet istället går till ett familjedaghem. Det är viktigt att barnet självt kan ta sig dit från skolan. Skolbarnomsorgen är öppen även under skollov.

Kommunen har skyldighet att erbjuda skolbarnomsorg till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. 

Varning!

En del kommuner har infört egna regler som innebär att skolbarnomsorg bara erbjuds till barn till ungefär tioårsåldern. Om man därefter vill ha skolbarnomsorg får man ”ansöka” för att få sin lagliga rätt. Förfarandet i sig innebär att färre barn går på fritids även om behovet finns.

Obs!

Riksdagen beslutade 1991 om flexibel skolstart, vilket innebär att föräldrar har möjlighet att välja vid vilken ålder barnet ska börja skolan och att kommunen har skyldighet att erbjuda en plats. De sexåringar som inte börjar skolan har lagstadgad rätt till minst 525 timmar under ett år i förskoleklassen. Från den 1 januari 1997 är kommunen, som är huvudman för skolan, skyldiga att ta emot sexåringar om barnets föräldrar så önskar.

2003 infördes en avgiftsfri allmän förskola för fyra- och femåringar. Verksamheten är frivillig, men kommunen är skyldig att erbjuda förskola för dessa årskullar.

Från den 1 juli 2011 tillämpas en allmän förskola från tre års ålder. Läs mer!

I den nya lagen finns inte ens begreppet skolbarnomsorg, men servicen beskrivs på ett mer allmänt sätt. Barnomsorgsguiden väljer att använda begreppet eftersom det gör de flesta föräldrar.