Barnomsorgsguiden

Vem erbjuder barnomsorg? - Förskola eller dagmamma

                

Förskoleverksamhet bedrivs i olika former.

När det gäller familjedaghem står kommunen bakom hela driften av verksamheten.

Dagbarnvårdare är anställda av kommunerna och bedriver barnomsorgsverksamhet i sina egna hem. Det är vanligt att dagbarnvårdare samarbetar med varandra (dagbarnvårdargrupper).

Den här typen av barnomsorg kallas numera för "pedagogisk omsorg", ett begrepp som inte är inarbetat bland föräldrar (någon ny benämning för personalen har inte lagstiftarna hittat på).

Vi har valt att använda de gamla begreppen som ändå används av de allra flesta småbarnsföräldrar

 

            

Dagbarnvårdare, eller dagmammor som de kallas till vardags, är en barnomsorgsform som inte finns inom alternativa pedagogiker. Waldorf- och montessoriskolorna bedriver i princip endast barnomsorg i form av förskola (även om ett fåtal waldorfdagmammor finns i Stockholm).

Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!

Nattomsorg

När man pratar om ”annan pedagogisk verksamhet kan man också mena ”öppen förskola” och omsorg under tid när förskola och fritids inte håller öppet. Det handlar då om barnomsorg på kvällar, nätter, helger. Detta kan också kallas nattomsorg.

Eftersom de här verksamheterna inte betraktas som utbildning är de inte en del av skolväsendet, men skollagen innehåller ändå bestämmelser. Skälet till det är att dessa verksamheter får bidrag från kommunen och riksdagen vill inte att skattefinansierad verksamhet ska vara utan regelverk.

Minimikrav

Lagen säger att förskolans läroplan ska vara ”vägledande” även för den här typen av verksamhet.
Det innebär att samma normer och värderingar gäller hos dagmammor och på öppna förskolan som i förskolan. Några andra krav ställs alltså inte på verksamheten.

Förskola eller dagbarnvårdare?

Skillnaderna är många mellan att ha barn i förskola och hos dagbarnvårdare. Det finns dock inga generella fördelar/nackdelar som är allmängiltiga eftersom det i mycket handlar om barnomsorgspersonalens ambitioner och kompetens. Hur barngruppen ser ut när det gäller ålder och kön spelar också stor roll för hur den ska fungera.

Det sägs ibland att barnet har större möjligheter att utvecklas i sin egen takt i familjedaghem. Barnomsorgsguiden anser att det är omöjligt att göra en sådan generalisering eftersom inget barn är det andra likt och både dagis och familjedaghemmen har olika karaktär, personal och inriktning. Om barnet kan utvecklas i sin egen takt, eller tvingas anpassa sig efter gruppen, handlar mer om personalens möjligheter att engagera sig i varje enskilt barn än om barnomsorgsformen som sådan.

Barnomsorgsguiden ger dig några skillnader som det finns anledning att fundera över för dig som kan välja barnomsorgsform. I kommuner med långa köer blir man i praktiken i regel tilldelad en plats.
Man har få valmöjligheter och får enkelt uttryckt "vara glad för det man får".
         

          
 • Hos dagbarnvårdaren vistas barnet i en hemlik miljö. Vissa föräldrar anser att detta har stor betydelse. Miljön i förskolan kan emellertid också vara hemlik. Gå på studiebesök innan du bestämmer dig!
 • Eftersom barngruppen är mindre i familjedaghem än i förskolan   ställs stora krav på att ålder, kön och "personkemi" barnen emellan ska fungera.
 • I familjedaghemmet är barnen (och föräldrarna) på gott och ont hänvisade till en person, dagbarnvårdaren. På ett förskola har man kontakt med flera vuxna. I enkäter har föräldrar uppgivit att de inte sett barnomsorgsformen familjedaghem som den bästa lösningen, men att dagbarnvårdaren som person är anledningen till att deras barn  trivs så bra.
            
 • Dagbarnvårdare kan arbeta när förskolorna är stängda. Om man har oregelbundna arbetstider och behöver hämta/lämna barnen utanför så kallad kontorstid är dagbarnvårdaren i regel mer flexibel.
 • En förskola kan inte hålla öppet för att ett enda barn behöver vara kvar om föräldrarna arbetar skift eller behöver arbeta övertid. Det är alltså en fördel med dagbarnvårdare om man till exempel har extremt kort placeringstid per vecka eller har behov av placering på obekväm arbetstid.
 • Barngruppen är mindre i familjedaghem. Barnet har (på gott och ont) inte lika många valmöjligheter när det gäller lekkamrater.
 • I glest bebyggda områden kan det vara lättare att få plats i ett familjedaghem än på ett dagis (som dessutom kanske ligger längre bort).
 • Kvalitetskraven och den pedagogiska målsättningen är högre för förskolor än för dagbarnvårdare. Lärogrundplanen gäller inte för dagbarnvårdare.
 • Utbildningsnivån är dock generellt lägre bland dagbarnvårdare. Endast en tredjedel av dagens verksamma dagbarnvårdare har gått den 90 timmar långa utbildningen för  dagbarnvårdare.
 • Ännu har inte kommunerna hittat bra vikariesystem när dagbarnvårdaren blir sjuk. Ofta praktiseras system som innebär att barnet då är hos en annan dagmamma, en så kallad reservdagmamma. I förskolan finns inte den problematiken därför att barnet alltid är i samma lokaler även om den ordinarie personalen blir sjuk och vikarier ersätter.
 • Om många barn där du bor är sjuka, behöver kanske dagbarnvårdaren vara hemma för vård av sjukt barn. Din reservdagbarnvårdare behöver kanske också vara hemma av samma skäl. Då kan den situationen uppstå att du blir tilldelad en dagbarnvårdare som varken du eller barnet känner sedan tidigare. På förskolan lämnar du däremot alltid barnet på samma plats och till, i stort sett, samma personal.
 • Det finns också risk att en dagbarnvårdare inte tar ledigt för vård av sjukt barn utan tar emot dagbarnen även om de egna barnen är sjuka, med den smittorisk detta innebär. Det är en riskfaktor som endast finns när det gäller dagbarnvårdare, eftersom barnomsorgspersonal på förskolan inte kan ta med snuviga barn till sin arbetsplats.

         Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!